Menu
Obec Čížkovice

Ověřování podpisů a ověřování kopií

Legalizací (e-legalizací) se ověřuje, že žadatel dokument před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na dokumentu uznal za vlastní. Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou. Vidimací a legalizací (e-legalizací) se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v dokumentu nebo listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah neodpovídá. Úkon se provádí na základě žádosti žadatele.


Co je nutné doložit

K ověření pravosti podpisu (legalizaci, e-legalizaci) je nutný platný průkaz totožnosti žadatele o legalizaci a dokument, na kterém bude podpis ověřen (legalizován). K ověření shody opisu nebo kopie s listinou (vidimaci) je předkládána listina (prvopis), již ověřená vidimovaná listina, dále listina, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů, stejnopis, opis nebo kopie pořízená ze spisu a kopie nebo opis této listiny.


Způsob vyřízení

Žádost o ověření listiny/dokumentu je možné osobně učinit na kterémkoli kontaktním místě veřejné správy v ČR nebo na úřadu městské části, bez ohledu na místo trvalého pobytu.

Obecní úřad Čížkovice provádí ověření dokumentů v úřední hodinách:

   pondělí         8:00 – 12:00 – 13:00 – 17:00

    středa           8:00 – 12:00 – 13:00 – 17:00

  • Ostatních případech po domluvě s daným pracovníkem

Sandra Formánková, tel.: 416 716 133, mob.: +420 724 769 440


Poplatky

Správní poplatek za provedení ověření je splatný před provedením úkonu:

  • legalizace (e-legalizace) – za ověření každého podpisu: 50 Kč,
  • vidimace – za 1 stranu (i započatou) formátu A4: 30 Kč.

Správní poplatky se hradí v hotovosti na obecním úřadě.


Legislativa

§ 6, § 9, § 10 a § 13 zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověření pravosti podpisu a o změně některých zákonů, v platném znění


nahoru