Menu
Obec Čížkovice

Plán rozvoje obce

Program rozvoje je základním rozvojovým dokumentem obce. Vytyčuje hlavni priority jejího rozvoje s ohledem na to, aby bylo dosaženo rovnováhy mezi tím, co si přejí obyvatelé, a tím, co je pro obec dosažitelné. PRO není uzavřeným dokumentem, ale může docházet k jeho aktualizaci v souvislosti s měnícími se podmínkami nebo požadavky života v obci.

Pro tvorbu našeho PRO zřídila Rada obce Čížkovice komisi pro rozvoj obce, která byla pověřena jeho zpracováním. Ustanovením této platformy bylo zajištěno, že PRO nebyl vytvořen pouze na základě priorit jednotlivce či úzké skupiny osob, ale že se do procesu jeho tvorby zapojily různé zájmové, tematické, profesní či např. věkové skupiny. Komisi byli nápomocni pracovnici SMS—služby, kteří zabezpečovali zejména formální stránku tvorby programu a soulad strategické časti s externími zdroji.

Pracovat na PRO se začalo v březnu 2023, kdy byl vytvořen dotazník, který mohli vyplnit jak místní občané, tak i osoby se vztahem k obci. V dubnu se uskutečnilo diskuzní setkaní komise se zástupcem SMS–služeb. Tématem bylo bližší seznámení s obcí, charakteristika pozitiv a negativ současné situace, ve které se obec nachází, odhalení potenciálních problémů, příležitostí a reálných výzev pro následující období. Ve stejný den se realizovalo také terénní šetřeni.

Podklady z diskusního setkání spolu s terénním a dotazníkovým šetřením a daty z veřejně dostupných zdrojů byly základem pro sestaveni analytické časti. Zpracována byla SWOT analýza shrnující aktuální silné a slabé stránky, a budoucí příležitosti a hrozby.

Od června do záři se komise věnovala tvorbě strategické časti, která stavěla pravě na výstupech z předešlých kroků. Nakonec byly zvoleny tři oblasti, které jsou stěžejní pro budoucí rozvoj obce. Těmi jsou infrastruktura a bydlení, komunitní život,životní prostředí a veřejný prostor.

Zastupitelstvo obce jeho znění schválilo v září 2023 na období 2023-2030. Více se dozvíte v kompletním znění PRO Čížkovice.

Plán rozvoje obce - 2023 - 2030 Typ: PDF dokument, Velikost: 11.46 MB

 


nahoru