Menu
Obec Čížkovice

Pečovatelská služba a byty zvláštního určení

Pečovatelská služba obce Čížkovice je terénní služba, poskytovaná v domácnosti uživatele bydlícího na území obce Čížkovice a Želechovice.

Pečovatelskou službu obce Čížkovice pro rok 2020 finančně podpořil Ústecký kraj z Dotačního programu Podpora sociálních služeb (www.kr-ustecky.cz).

uk

Adresa

 • Pečovatelská služba obce Čížkovice
 • U parku 303
 • 411 12 Čížkovice

Kontakty


Definice pečovatelské služby :

Pečovatelská služba obce Čížkovice je terénní služba, poskytovaná v domácnosti uživatele bydlícího na území obce Čížkovice a Želechovice. Pečovatelská služba je zajišťována za podmínek a v rozsahu stanoveném zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a navazujících právních předpisů. Poskytované úkony pečovatelské služby zachovávají a zlepšují důstojný život uživatelů, kteří je využívají, jsou bezpečné a odborné.

Poslání :

Posláním pečovatelské služby je zajistit pomoc a podporu lidem v jejich nepříznivé životní situaci takovým způsobem, která jim umožní prožit aktivní a důstojný život se zachováním přirozených sociálních vazeb na jejich nejbližší okolí.  Je poskytována taková míra podpory, která v maximální míře zachovává a rozvíjí jeho schopnosti a snižuje tak závislost na poskytované službě.

Cíle služby

 • Podpora uživatele při zajišťování chodu domácnosti.
 • Co nejdelší setrvání uživatele v domácím prostředí.
 • Poskytovat  uživatelům služby s ohledem na jejich osobní a individuální potřeby.
 • Podpora kontaktu uživatele služeb s jeho rodinnými příslušníky a širokou veřejností.
 • Zachovat co nejdéle u uživatelů soběstačnost a samostatnost.

Cílová skupina :

Osoby se zdravotním postižením a senioři.

Pečovatelská služba poskytuje své služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Zásady

 • Respektování lidské důstojnosti.
 • Pomoc musí vycházet z individuálních potřeb. 
 • Podporovat rozvoj jejich samostatnosti.
 • Motivovat je k činnostem, aby nevedli k dlouhodobému setrvání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace.
 • Dodržování lidských práv a základních svobod osob.
 • Zachování vazeb k blízkým osobám a běžnému sociálnímu prostředí. 

Ke stažení :


nahoru