Obec Čížkovice
Obec Čížkovice

Odpadové hopodářství

 
TŘÍDĚNÍ ODPADU - CO KAM PATŘÍ

třídění odpadu

OSTATNÍ SLOŽKY ODPADU (kovy, objemný odpad, stavební a demoliční odpad, nepoužitelná léčiva, použitý textil, nebezpečný odpad – barvy, oleje, chemikálie, staré elektrospotřebiče, baterie, žárovky atd.) mohou občané Čížkovic a Želechovic odkládat zdarma ve sběrných dvorech.
 
SVOZ MODRÝCH (PAPÍR) A ŽLUTÝCH (PLAST) PYTLŮ
probíhá každý lichý kalendářní týden vždy v pátek a provádí ho zaměstnanci obce.
Pytle je nutné umístit před dům nebo na sběrné místo (ul. Smetanova, Boženy Němcové a Zámecká) nejpozději do 6:00 ráno.
Žluté pytle jsou určeny pouze na plast a modré pytle pouze na papír (viz. přehled výše). Pytle s jiným než určeným obsahem nebudou odvezeny a budou ponechány na svém místě k odklizení jejich majitelem.
Pytle je možné si ZDARMA vyzvednout kdykoliv v úředních hodinách (pondělí a středa 8:00 - 12:00 a 13:00 – 17:00) na obecním úřadě.
 
ZÁKAZ ODKLÁDÁNÍ ODPADŮ MIMO VYHRAZENÁ MÍSTA
Zároveň si dovolujeme upozornit, že dle § 117 odst. 1 písm. t) zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, v platném znění, se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že odkládá odpad nebo movitou věc, které předává do obecního systému, v rozporu s § 61. Ten říká, že každý je povinen odpad nebo movitou věc, které předává do obecního systému, odkládat na místa určená obcí v souladu s povinnostmi stanovenými pro daný druh, kategorii nebo materiál odpadu nebo movitých věcí tímto zákonem a obecně závaznou vyhláškou obce, je-li vydána.
Laicky řečeno je odkládání odpadu MIMO kontejnery přestupkem, za který lze uložit pokutu do výše až 50.000 Kč.
 
TERMÍNY SVOZU ODPADŮ
SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD
- kontejnery o objemu 1100 l - každý sudý kalendářní týden vždy ve čtvrtek nebo každý čtvrtek
- polopodzemní kontejnery o objemu 5 m³ - každý sudý kalendářní týden vždy v pondělí nebo každé pondělí
- sběrné nádoby o objemu 120 l, 240 l - každý sudý kalendářní týden vždy v pátek
PLAST
- každý sudý kalendářní týden vždy ve středu
PAPÍR
- každý sudý kalendářní týden vždy v úterý
SKLO 
- 1 x za 28 dní vždy ve čtvrtek
BIOODPAD
- každy lichý kalendářní týden vždy v pátek
- první svoz: pátek 31. března 2023
  poslední svoz: pátek 24. listopadu 2023
 
OTEVÍRACÍ DOBA SBĚRNÝCH DVORŮ

Slouží pouze pro občany, kteří mají trvalý pobyt v Čížkovicích a Želechovicích. Výjimkou je elektro odpad, ten zde může odevzdat bezplatně kdokoli a odkudkoli, včetně právnických osob.

ČÍŽKOVICE                        středa 14:00 – 20:00
                                             sobota 14:00 – 20:00
ŽELECHOVICE                   sobota 10:00 – 13:00
O státní svátky jsou sběrné dvory zavřené.

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2022, kterou se stanoví obecní systém odpadového hospodářství

Stanoviště sběrných nádob

Termíny svozu komunálního odpadu - letní období 2023

Termíny svozu komunálního odpadu pro zimní období 2023/2024 

Harmonogram svozu bioodpadu pro rok 2023

Množství odpadů za r. 2022

Celkové náklady za odpady za r. 2022

Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí za r. 2022

Osvědčení o úspoře emisí za r. 2022

 

ROK 2021

Množství odpadů za r. 2021

Celkové náklady za odpady za r. 2021

OSVĚDČENÍ o podílu na zlepšení životního prostředí za r. 2021

Certifikát enviromentálního vyúčtování za r. 2021

Osvědčení o úspoře emisí za r. 2021