Obsah


 

VÝSLEDKY

 


O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb  do zastupitelstev krajů 2016

Starosta obce Čížkovice o z n a m u j e :

  1. Volby do zastupitelstev krajů 2016  se uskuteční :

dne   7.října 2016 od 14.00  -  22.00 hodin a

dne   8.října 2016 od   8.00  -  14.00 hodin

  1. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1:

je zasedací místnost Obecního úřadu Čížkovice, na adrese Jiráskova 143,   411 12 Čížkovice pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v Čížkovicích a Želechovicích.

  1. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky.
  2. Pro zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je

     každý volič povinen uposlechnout pokynů předsedy volební komise.

 


 

Info pro členy OVK - první zasedání Okrskové volební komise Čížkovice proběhne 16.9.2016 od 15:00 h. v budově OÚ Čížkovice.

 


stanovení minimálního počtu členů OVK

stanovení minimálního počtu členů OVK


informace o počtu a sídle volebních okrsků

info o počtu a sídle volebních okrsků